Det kan være flere grunner til å velge en ”Search-prosess”, de beste kandidatene er ofte ikke i en søkeprosess og må derfor bli gjort oppmerksom på stillingen og kanskje også få et lite ”puff i siden” for å bli interessert. Andre ganger kan det være formålstjenlig at utvelgelsesprosessen ikke er annonsert og blitt gjort kjent.

Vi utarbeider en analyse av virksomheten, de nærmeste medarbeideres kompetanse og den gjeldende stilling, ut fra dette settes det opp en kravspesifikasjon.

Det gjøres så et målrettet søk for å identifisere aktuelle kandidater, dette kan også kombineres med en annonsering.

Intervjufasen består av minimum 2 runder hos oss hvor det etter hvert også gjøres tester, analyser og kvalitetssikring av aktuelle kandidater i form av gjennomgang av attester/vitnesbyrd samt en grundig referanseinnhenting.

Kunden avgjør selv hvor mye og når man ønsker å være involvert i prosessen før den endelige utvelgelsen skal gjennomføres.

Vi legger stor vekt på en tett dialog med aktuelle kandidater under utvelgelsesprosessen samt oppfølging av den ansatte det første året i ny stilling.